3 تا 4 ماه حداقل زمان برای جواب دهی از لینک ها میباشد