70% سایت های ما با دامین خارجی هستند به دلیل اینکه دامین .ir برای گوگل از ارزش کمتری برخوردار است.