تمامی سایت های ما اسپم زیر 2 % میباشند. پایین بودن اسپم سایت نشانه قدرت و اصولی کار کردن میباشد.